Sunday, July 27, 2008

Para Tentera Badar Radhiyallahu 'anhum

Mereka adalah para lelaki perwira yang turut dalam perang Badar Kubra. Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam mengatakan tentang mereka dalam do’anya kepada Allah saat perang Badar: “Ya Allah, jika kelompok manusia ini sampai binasa hari ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi” ….. menyebut nama-nama mereka ada barokahnya dan menamakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka ada barokahnya.

A. Dari Golongan Muhajirin

a. Dari Bani Hasyim dan Muthalib bin Abdu Manaf
Muhammad Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam penghulu para panglima dan panglimanya para pemimpin Islam.
Hamzah bin Abdul Muthalib, singa A!lah dan singa Rasul-Nya paman Nabi Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Ali bin Abi Thalib, putra paman Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Zaid bin Haritsah al-Kalbi, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Abu Martsad Al-Ghanawi, sekutu Hamzah.
Martsad bin Abi Martsad AI-Ghanawi sekutu Hamzah.
Anasah, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam (dari Habsyi).
Abu Kabtsah, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam (dari Habsyi).
Ubaidah bin Harits bin Abdul Muthalib.
Thufail bin Harits bin Abdul Muthalib.
Hushain bin Harits bin Abdul Muthalib.
Misthih bin ‘Utsatsah bin Abdul Muthalib.

b. Dari Bani Abdu Syamsy bin Abdu Manaf
Utsman bin ‘Affan
Abu Hudzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah
Salim Maula Abu Hudzaifah
Shubaih, maula Abul ‘Ashi bin Umayyah
Abdullah bin Jahsy
Sinan bin Mihsin
Ukatsah bin Mihshin
Abu Sinan bin Mihshin
Sinan bin Abu Sinan
Syuja’ bin Wahb
‘Uqbah bin Wahb
Yazid bin Ruqaisy
Muhriz bin Nadhlah
Rabi’ah bin Aktsam
Tsaqfu dari Bani Sulaim
Malik dari Bani Sulaim
Mudlij, dari Bani Sulaim
Abu Makhsya Suwaid bin Makhsya Ath-Tha’I

c. Dari Bani Naufal bin Abdu Manaf bin Qushay
Utbah bin Ghazwan
Khabbab, maula ‘Utbah bin Ghazwan

d. Dari Bani Asad bin Abdul ‘Uzza bin Qushay
Zubair bin ‘Awwam
Hathib bin Abu Balta’ah AI-Lakhmi (sekutu)
Sa’ad Al-Kalbi, maula Hathib
Dari Abduddar bin Qushay bin Kilab
Mush’ab bin Umair bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddar
Suwaibath bin Sa’ad bin Harmalah
Dari Bani Zuhrah bin Kilab bin Murrah
Abdurrahman bin Auf
Sa’ad bin Abi Waqqash
Umair bin Abi Waqqash
Miqdad bin Amru (sekutu)
Abdullah bin Mas’ud (sekutu)
Mas’ud bin Rabi’ah (sekutu)
Dzu Syimalain Umair bin Amru (sekutu)
Khabbab bin Arat At-Tamimi (sekutu)

e. Dari Bani Taim bin Murrah
Abu Bakar Ash-Shiddiq
Thalhah bin Ubaidullah
Bilal bin Rabah (maula Abu Bakar)
Amir bin Fuhairah (maula Abu Bakar)
Shuhaib bin Sinan bin Namr bin Qasith (sekutu Bani Jud’an, dia adalah Shuhaib Ar-Rumi)

f. Dari Bani Makhzum
Abu Salamah bin Abdul Asad
Syimas, namanya adalah Utsman bin Utsman Asy-Syarid
Arqam bin Abil Arqam
Ammar bin Yasir Al-Anasi (maula Fihr)
Mu’attib bin Auf AI-Khuza’i (maula mereka)

g. Dari Bani Adi bin Ka’ab
Umar bin Khatthab
Zaid bin Khatthab
Amru bin Suraqah
Abdullah bin Suraqah
Sa’id bin Zaid bin Amru
Mihja’, maula Umar bin Khatthab
Waqid bin Abdullah At-Tamimi (sekutu)
Khaula bin Abi Khaula Al-’Ijli (sekutu)
Malik bin Abi Khaula Al-’Ijli (sekutu)
Amir bin Rabi’ah Al-Unzi (sekutu)
Amir bin Bukair (sekutu)
Aqil bin Bukair (sekutu)
Khalid bin Bukair (sekutu)
Iyas bin Bukair (sekutu)

h. Dari Bani Jumlah
Utsman bin Mazh’un
Qudamah bin Mazh’un
Abdullah bin Mazh’un
As-Sa’ib bin Utsman bin Mazh’un
Ma’mar bin Harits

i. Dari sekutu Bani Sahm
Khunais bin Hudzafah

j. Dari-sekutu Bani Amir bin Luay bin Ghalib bin Fihr
Abu Sabrah bin Abi Ruhm
Abdullah bin Makhramah
Abdullah bin Suhail bin Amru
Wahab bin Sa’ad bin Abi Syarh
Hathib bin Amru
Umair bin Auf, maula Suhail bin Amru
Sa’ad bin Khaulah (sekutu)

k. Dari Bani Harits bin Fihr
Abu Ubaidah Amir bin Jarah
Amru bin Harits
Suhail bin Wahab bin Rabi’ah
Shafwan bin Wahab
Amru bin Abi Syarh bin Rabi’ah

B. Dari golongan Anshar

I. Aus
a. Dari Bani Haritsah, kemudian dari Bani Amru bin Malik bin Aus, kemudian dari Bani Abdul Asyhal bin Jusyam
Sa’ad bin Mu’adz
Amru bin Mu’adz
Harits bin Aus
Harits bin Anas
Sa’ad bin Zaid bin Malik
Salamah bin Salamah bin Waqsy
‘Abbad bin Waqsy
Salamah bin Tsabit bin Waqsy
Rafi’ bin Yazid bin Kurz
Harits bin Khazmah bin Adi (sekutu)
Muhammad bin Maslamah AI-Khazraji (sekutu)
Salamah bin Aslam bin Harits (sekutu)
Abul Haitsam bin Tayyihan (sekutu)
Ubaid bin Tayihan (sekutu)
Abdullah bin Sahl (sekutu)

b. Dari Bani Zhafar, namanya Ka’ab bin Kahzraj bin Amru bin Malik bin Aus
Qatadah bin Nu’man bin Yazid
Ubaid bin Aus
Nashr bin Harits bin ‘Abdu
Mu’attib bin Ubaid
Abdullah bin Thariq Al-Balawi (sekutu)

c. Dari Bani Haritsah bin Harits bin Khazraj bin Amru bin Malik bin Aus
Mas’ud bin Sa’ad
Abu Abas Jabar bin Amru
Abu Burdah bin Niyyar, namanya Hani’ Al-Balawi (sekutu)

d. Dari Bani Auf bin Malik bin Aus, kemudian dari Bani Dhabi’ah bin Zaid bin Auf
‘Ashim bin Tsabit bin Abul Aqlah
Mu’attib bin Qusyair bin Mulail
Abu Mulail bin Az’ar bin Zaid
Umair bin Ma’bad bin Az’ar
Sahl bin Hunaif bin Wahib

e. Dari Bani Umayyah bin Zaid bin Auf
Abu Lubabah Basyir bin Abdul Mundzir
Mubasysyir bin Abdul Mundzir
Rifa’ah bin Abdul Mundzir
Sa’ad bin Ubaid bin Nu’man
Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy
Rafi’ bin ‘Anjadah, ‘Anjadah adalah nama ibunya
Ubaidah bin Abu Ubaid
Tsa’labah bin Hathib

f. Dari Bani Ubaid bin Zaid bin Malik bin Auf
Unais bin Qatadah bin Rabi’ah
Ma’ni bin Adi Al-Balawi (sekutu)
Tsabit bin Akhram AI-Balawi (sekutu)
Zaid bin Aslam bin Tsa’labah Al-Balawi (sekutu)
Rib’i bin Rafi’ Al-Balawi (sekutu)
‘Ashim bin Adi Al-Balawi (sekutu)

g. Dari Bani Mu’awiyah bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf
Jabru bin Atik
Malik bin Numailah Al-Mazani (sekutu)
Nu’man bin ‘Ashar Al-Balawi (sekutu)

h. Dari Bani Tsa’labah bin Amru bin Auf bin Malik
Abdullah bin Jubair
Ashim bin Qais bin Tsabit bin Nu’man
Abu Dhayyah bin Tsabit bin Nu’man
Abu Hayyah bin Tsabit bin Nu’man
Salim bin Umar bin Tsabit
Harits bin Numan bin Umayyah
Khawwat bin Jubair bin Nu’man

i. Dari Bani Jahjaba bin Kulfah bin Auf bin Malik
Mundzir bin Muhammad bin ‘Uqbah
Abu ‘Aqil bin Abdullah bin Tsa’labah Al-Balawi (sekutu)

j. Dari Bani Amra’ul Qais bin Malik bin Aus; kemudian dari Bani Ghanam ­bin As-Salam bin Amru’ul Qais bin Malik bin Aus
Sa’ad bin Khaitsamah
Mundzir bin Qudamah bin ‘Arfajah
Harits bin ‘Arfajah
Tamim, maula Sa’ad bin Khaitsamah

II. Khazraj
a. Dari Khazraj bin Harits; kemudian dari Bani Harits, kemudian Amra’ul Qais bin Malik bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj bin Haritsah
Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair
Sa’ad bin Rabi’ bin ‘Amru
Abdullah bin Rawahah
Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah

b. Dari Bani Zaid bin Malik saudara Amraul Qais bin Malik bin Tsa’labah
Basyir bin Sa’ad bin Tsa’labah
Simak bin Sa’ad bin Tsa’labah

c. Dari Bani Adi bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj
Subai’ bin Qais bin ‘Aisyah
‘Abbad bin Qais bin ‘Aisyah
Abdullah bin ‘Absu

d. Dari Bani Ahmad bin Haritsah bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj
Yazid bin Harits bin Qais (dipanggil dengan sebutan Fus-ham)

e. Dari Bani Jusya dan Zaid bin Harits bin Khazraj
Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah
Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah
Huraits bin Zaid bin Tsa’labah
Sufyan bin Bisyr bin Amru

f. Dari Bani Judarah bin Auf bin Harits bin Khazraj
Tamim bin Ba’ar bin Qais
Abdullah bin Umair
Zaid bin Marin bin Qais
Abdullah bin ‘Urfuthah

g. Dari Bani Abjar, mereka adalah Bani Judran bin Jauf bin Harits bin Khazraj
Abdullah bin Rabi’ bin Qais

h. Dari Bani Auf bin Khazraj, kemudian dari Bani Usaid bin Malik bin Salim bin Ghanam bin Auf bin Khazraj
Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul
Aus bin Khaula bin Abdullah

i. Dari Bani Jaz’u bin Adi bin Malik bin Salim dan Bani Tsa’labah bin Malik
Zaid bin Wadi’ah bin Amru
‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah (sekutu)
Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid
Amir bin Salamah (sekutu dari Yaman)
Abu Khamishah Ma’bad bin ‘Abbad bin Qusyair
Amir bin Bukair (sekutu)

j. Dari Bani Salim bin Auf bin Amru bin Auf bin Khazraj, kemudian dari ­Bani ‘Ajlan bin Zaid bin Ghanam bin Salim
Naufal bin Abdullah bin Nadhlah bin Malik bin ‘Ajlan
‘Utbah bin Malik bin Amru bin ‘Ajlan

k. Dari Bani Ashram bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghanam bin Salim bin Auf bin Khazraj
Ubadah bin Shamit
Aus bin Shamit

l. Dari Bani Da’du bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghanam
Nu’man bin Malik bin Tsa’labah bin Da’du

m. Dari Banu Qarbus bin Ghanam bin Uayyah bin Laudzan bin Salim
Tsabit bin Hazzal bin Amru bin Qarbus

n. Dari Bani Mirdhakhah dan Amru bin Ghanam bin Umayyah bin Laudzan
Malik bin Dukhsyam bin Mirdhakhah
Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam bin Umayyah bin Laudzan
Waraqah bin Iyas bin Ghanam
Amru bin Iyas (sekutu dari Yaman)
Mujadzdzar bin Ziyad bin Amru AI-Balawi (sekutu)
Ubadah bin Khasykhasy (sekutu)
Nahhab bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram (sekutu)
Abdullah bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram
‘Utbah bin Rabi’ah bin Khalid bin Mu’awiyah AI-Bahrani (sekutu)

o. Dari Bani Ka’ab bin Khazraj kemudian dari Bani Sa’idah bin Ka’ab bin Khazraj, kemudian dari Bani Tsa’labah bin Khazraj bin Sa’idah
Abu Dujanah Simak bin Kharasyah
Mundzir bin Amru bin Khunais

p. Dari Bani Amru bin Khazraj bin Sa’idah
Abu Usaid Malik bin Rabi’ah bin Badan
Malik bin Mas’ud bin Badan

q. Dari Bani Tharif bin Khazraj bin Sa’idah
Abdu Rabbihi bin Haqqu bin Aus
Ka’ab bin Himar AI-Juhani (sekutu)
Dhamrah bin Amru
Ziyad bin Amru
Basbas bin Amru
Abdullah bin Amir AI-Balawi

r. Dari Bani Jusyam bin Khazraj, kemudian dari Bani Salimah bin Sa’ad bin Ali bin Asad bin Saridah bin Yazid bin Jusyam 198 Khisyay bin Shimmah bin Amru bin Jamuh.
Hubab bin Mundzir bin Jamuh
Umair bin Humam bin Jamuh
Tamim, maula Khirasy bin Shimmah
Abdullah bin Amru bin Haram
Mu’adz bin Amru bin Jamuh
Mu’awwidz bin Amru bin Jamuh
Khallad bin Amru bin Jamuh
‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid bin Haram
Habib bin Aswad (maula mereka)
Tsabit bin Jidz’u
Umair bin Harits bin Labdah
Bisyr bin Barra’ bin Ma’rur
Thufail bin Nu’man bin Khansa’
Sinan bin Shaifi bin Shakhr bin Khansa’
Abdullah bin Jaddu bin Qais bin Shakhr bin Khansa’
‘Utbah bin Abdullah bin Shakr bin Khansa’
Jabbar bin Umayyah bin Shakhr bin Khansa’
Kharijah bin Humayyir AI-Asyja’i (sekutu)
Abdullah bin Humayyir AI-Asyja’i (sekutu)
Yazid bin Mundzir bin Sarhu bin Khunnas
Ma’qil bin Mundzir bin Sarhu
Abdullah bin Nu’man bin Baldumah
Dhahhak bin Haritsah bin Zaid
Sawad bin Raznu bin Zaid
Ma’bad bin Qais bin Shakhr bin Haram
Abdullah bin Qais bin Shakhr bin Haram
Abdullah bin Abdu Manaf bin Nu’man bin Sinan
Jabir bin Abdullah bin Ri’ab
Khulaidah bin Qais bin Nu’man
Nu’man bin Yasar (maula mereka)
Abul Mundzir bin Yazid bin Amir bin Hadidah
Quthbah bin Amir bin Hadidah
Sulaim bin Amru bin Hadidah
‘Antarah, maula Quthbah bin Amir bin Hadidah, dan dia dari Bani Sulaim, kemudian dari Bani Dzakwan
‘Absu bin Amir bin ‘Adi
Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin ‘Abbad
Sahl bin Qais bin Abu Ka’ab bin Qain
Amru bin Thalq bin Zaid bin Umayyah bin Sinan

s. Dari Bani Uday bin Sa’ad, saudara Salimah bin Sa’ad
Mu’adz bin Jabal bin Amru bin Aus bin ‘Aidz

t. Dari Bani Zuraiq bin Haritsah bin Ghadhal bin Juzyam bin Khazraj
Qais bin Mihshan bin Khaid
Abu Khalil Harits bin Qais bin Khalid
Jubair bin Iyas bin Khalid
Abu Ubadah Sa’ad bin Utsman bin Khaladah
‘Uqbah bin Utsman bin Khaladah
Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid
As’ad bin Yazid bin Fakih
Fakih bin Fisyr bin Fakih
Dzakwan bin ‘Abdu Qais bin Khaladah
Mu’adz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
‘Aidz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
Mas’ud bin Qais bin Khaladah
Rifa’ah bin Rafi’ bin ‘Ajlan
Khallad bin Rafi’ bin ‘Ajlan
Ubaid bin Yasid bin Amir bin ‘Ajlan
Ziyad bin Lubaid bin Tsa’labah bin Sinan
Khalid bin Qais bin ‘Ajlan
Rujailah bin Tsa’labah bin Khalid
‘Athiyah bin Nuwairah bin Amir
Khalifah bin Adi bin Amru
Rafi’ bin Mu’alla bin Laudzan

u. Dari bani Amru bin Khazraj bin Najjar
Abu Ayyub bin Khalid bin Zaid AI-Anshari
Tsabit bin Khalid bin Nu’man
Umarah bin Hazm bin Zaid
Suraqah bin Ka’ab bin Abdul ‘Uzza
Suhail bin Rafi’ bin Abu Amru
Adi bin Abu Za’ba’ AI-Juhani (sekutu)
Mas’ud bin Aus bin Zaid bin Ashram bin Zaid
Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid
Rafi’ bin Harits bin Sawad bin Zaid

v. Dari Bani Sawad bin Malik bin Ghanam
Auf bin Harits bin Rifa’ah
Mu’awwadz bin Harits bin Rifa’ah
Mu’adz bin Harits bin Rifa’ah
Nu’man bin Amru bin Rifa’ah
Abdullah bin Qais bin Khalid bin Khaladah
‘Ishmah AI-Asyja’i (sekutu)
Wadi’ah bin ‘Amru AI-Juhani (sekutu)
Tsabit bin Amru bin Zaid bin Adi
Tsa’labah bin Amru bin Mihshan
Sahl bin Atik bin Nu’man
Harits bin Shimmah bin Amru bin Atik

w. Dari Bani Mu’awiyah bin Amru bin Malik bin Najjar
Ubay bin Ka’ab bin Qais
Anas bin Mu’adz bin Anas bin Qais

x. Dari Bani ‘Adi bin ‘Amru bin Malik bin Najjar
Aus bin Tsabit bin Mundzir bin Haram
Abu Syeikh bin Ubay bin Tsabit bin Mundzir bin Hamra
Abu Thalhah Zaid bin Sahl bin Aswad bin Haram
Abu Syeikh Ubay bin Tsabit, saudara Hassan

y. Dari Bani ‘Adi bin Najjar
Haritsah bin Suraqah bin Harits
Amru bin Tsa’labah bin Wahab bin Adi
Salith bin Qais bin Amru bin Atik
Abu Salith Usairah bin Amru, dia adalah Abu Kharijah
Tsabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik
Amir bin Umayyah bin Zaid bin Has-has
Muhriz bin Amir bin Malik
Sawad bin Ghaziyyah bin Uhayyib AI-Balawi
Abu Zaid Qais bin Sakan
Abul A’war bin Harits bin Zhalim
Sulaim bin Milhan
Haram bin Milhan, dia adalah Malik bin Khalid

z. Dari Bani Mazin bin Najjar
Qais bin Abu Sha’sha’ah
Abdullah bin Ka’ab bin Amru
‘Ishmah AI-Asadi (sekutu)
Abu Dawud Umair bin Amir bin Malik
Suraqah bin Amru bin ‘Athiyah
Qais bin Mukhallid bin Tsa’labah bin Shakhr
aa. Dari Bani Dinar bin Najjar
Nu’man bin ‘Abdu Amru bin Mas’ud
Dhahhak bin ‘Abdu Amru
Sulaim bin Harits bin Tsa’labah
Jabir bin Khalid bin Mas’ud
Sa’ad bin Suhail bin ‘Abdu Asyhal bin Dinar
ab. Dari Bani Oais bin Malik bin Ka’ab bin Haritsah bin Dinar bin Najjar
Ka’ab bin Zaid bin Qais
Yuhyar bin Yuhyar AI-’Abasi (sekutu)

Mereka-mereka yang disebut ikut pula dalam perang Badar:
‘Itban bin Malik bin Amru AI-’Ajlan bin Zaid bin Ghanam dari Khazraj
‘Ishmah bin Hushain bin Wabarah, anak saudara ‘Itban dari Khazraj
Hilal bin Mu’alla AI-Khazraji
Shalih bin Syuqrat, bujang Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam

Catatan-catatan:

Jumlah ahli Badar adalah 313 orang, yang benar-benar ikut di antara mereka hanya 305 orang saja, sedangkan 8 orang yang lain tidak ikut serta karena ada udzur; Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam sendiri memberikan bagian saham kepada mereka ­dari ghonimah yang berhasil direbut dari tangan kaum musyrikin Quraisy, ­mereka adalah:
Dari Golongan Muhajirin:
‘Utsman bin ‘Affan, beliau memerintah ‘Utsman supaya menunggui isterinya, Ruqayyah putri Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam yang sedang sakit. Dan ‘Utman menungguinya sampai isterinya meninggal dunia.
Thalhah bin ‘Ubaidullah.
Sa’id bin Zaid.
Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam mengirim dua orang ini (Thalhah bin Ubaidillah dan Sa’id bin Zaid) untuk mencari- cari informasi tentang kafilah dagang Quraisy.
Dari Golongan Anshar:
Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, beliau menunjuknya sebagai wakilnya di Madinah.
‘Ashim bin Adi AI-’Ajlani, beliau menunjuknya sebagai wakilnya atas penduduk ‘Aliyah.
Harits bin Hathib AI-Amari, beliau mengembalikannya dari Rauha’ ke Bani Amru bin Auf lantaran beliau mendengar berita yang tidak mengenakkan tentang mereka.
Harits bin Shimmah.
Khawwat bin Jubair.
[Sumber: Rasulullah Sang Panglima (Terjemahan dari Ar-Rasuul Al-Qooid, Penulis: Mahmud Syeit Khatthab). Sumber Artikel: http://kisahislam.com)

Kisah Intelligence Dalam Ayat 217-218 Al Baqarah

Maksud ayat :

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar dosanya dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.."

Di kalangan bangsa Arab semenjak zaman Nabi Ibrahim AS, sudah menjadi hal yang umum, di dalam empat bulan dalam setahun, perang adalah dilarang. Islam menerima tradisi dan kebiasaan baik itu dan melarang perang dalam empat bulan hijriyah qamariyah yaitu bulan Rajab, Dzul'Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Adapun mengenai ayat ini di dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum perang Badar, Rasul SAW mengirim satu pasukan berjumlah lapan orang dari muhajirin dipimpin oleh Abdullah b Jahsy , pergi ke perbatasan Mekkah untuk mencari-cari informasi tentang keadaan musuh. Di tengah perjalanan, mereka bertembung dengan kafilah Qurays yang mana salah seorang dari mereka adalah pemuka kafir. Iaitu Amru ibnu Hadhrami.

Para delegasi Rasul tadi walaupun menyedari bahwa mereka sedang berada di penghujung bulan haram ( Rejab ), bertindak menyerang orang-orang kafir tersebut dan membunuh si pemuka kafir tadi. Kemudian mereka membawa pampasan perang dan dua orang tawanan ke sisi Rasul. Rasul SAW marah dengan tindakan mereka itu dan bersabda: "Aku tidak memerintahkan kalian untuk menyerang mereka, tambahan di bulan haram, maka dari itu, Rasul SAW tidak mau menerima pampasan perang dan tawanan yang mereka bawa. Dan Muslimin yang lainpun mencela tindakan mereka. Pihak musuh mengeksploitasi dari peluang ini dan membuat propaganda bahwa ‘ Muhammad menghalalkan perang dan penumpahan darah serta penawanan di bulan-bulan haram’ dan mendukung Muslimin untuk melakukan tindakan ini.

Di balik propaganda musuh, ayat ini selanjutnya turun, dan mengingatkan noktah penting ini, bahwa biar pun perang di bulan haram adalah perbuatan terlarang dan dosa, namun tindakan itu berlangsung tanpa keizinan Rasul SAW dan keadaan itu terlalu kritikal bagi pemimpin Muslimin, sementara gangguan dan siksaan terhadap Muslimin oleh orang-orang Kafir dan pengusiran mereka dari rumah serta penutupan rumah Allah terhadap kaum Muslimin bukan saja beberapa bulan melainkan berlaku berterus-terusan sepanjang tahun. Selanjutnya ayat tadi mengingatkan Muslimin agar berwaspada dan janganlah berpikir bahwa mereka akan melepaskan golongan Muslimin, melainkan mereka itu terus berupaya untuk menjauhkan Muslimin dari Islam dan perjuangannya. Maka ketahuilah bahwa barang siapa yang melepaskan imannya, maka kehidupannya di dunia akan binasa, demikian juga di akhirat nanti, akan berada di barisan orang-orang Jahannam. Dari sudut yang lain, disebabkan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya adalah bertindak dengan ikhlas kerana Allah dan mereka juga berhijrah dan berjihad juga keranaNya, bukan untuk tujuan duniawi, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka dan turunlah ayat 218 yang menyatakan bahwa mereka itu telah diampuni dan dirahmati Allah SWT.
Dari dua ayat ini, dapat diambil pengajaran:

1. Hendaknya kita senantiasa berwaspada dengan tindak-tanduk kita, supaya musuh tidak dapat mengeksploitasikan kesalahan kita sebagai alasan.

2.Dalam menghukum kita harus berdasarkan realisti, bukannya melihat persoalan dari sisi lahiriyahnya saja, kita harus melihat akar persoalan, bukannya ranting dan daunnya. Seorang yang berniat melakukan tindakan makar dan fitnah, pada dzahirnya, ia tidak membunuh seseorang, akan tetapi, fitnahnya tadi seringkali membangkitkan pertikaian berdarah dan akhirnya konflik berdarah antara kelompok. Oleh karena itulah, Al-Quran menyatakan bahwa bahaya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

3.Qiyadah mestilah sentiasa peka dan bijaksana dalam mengambil tindakan terutama bila mana berdepan dengan keadaan yang kritikal.

4.Iman dan keikhlasan mestilah mendasari kerja-kerja jihad agar Allah SWT akan memayungi segala tindakan jihad dalam rahmat dan inayahNya.

5.Peristiwa yang menjadi latarbelakang ayat ini memberi satu tasawwur betapa sirah perjuangan Islam memerlukan gerakan intelligence mendasari gerakkerja jihad dan perjuangannya.

Sunday, July 06, 2008

KEPIMPINAN DALAM BERORGANISASI

1.0 MUQADDIMAH

Kepimpinan dan organisasi (tanzim) merupakan dua unsur penting di dalam menentukan kekuatan Harakah Islamiyyah. Tanpa keduanya, harakah akan berjalan seperti seorang yang buta kehilangan tongkat.
Kejayaan organisasi di dalam menjalankan tugas dan mencapai matlamatnya bergantung kepada kepimpinannya yang bijak dan cekap. Namun kepimpinan bijak dan cekap tidak dapat berjalan sendiri tanpa organisasi yang baik dan teratur. Maka kedua-duanya sentiasa saling memerlukan dan saling bergantungan.
Oleh itu, untuk menghasilkan kepimpinan dan organisasi yang berjaya, maka titik tolaknya mestilah dari kefahaman tentang keduanya secara jelas dan teratur.


2.0 LATARBELAKANG

PAS sebagai Harakah Islamiyyah memerlukan kepada kepimpinan dan organisasi yang baik dan tersusun. Pengalaman perjalanannya telah cukup memberikan iktibar di dalam persoalan tersebut. Bahkan antara perkembangan mutakhir yang sering berlegar di kalangan ahli-ahli PAS ialah persoalan kepimpinan dan organisasi.
Oleh itu, kertas kerja ini ditulis untuk membantu ahli-ahli harakah di dalam memahami serba sedikit kepimpinan dan peranannya di dalam pengendalian organisasi agar ianya akan dapat dihayati sebaik-baiknya dalam konteks perjuangan kini.


3.0 KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

Kepimpinan ialah suatu proses muamalah antara diri pemimpin dengan pengikut di dalam membimbing, menggerak, mengawal, mengarah serta mencapai sesuatu matlamat tertentu dengan kaedah-kaedah tertentu. Oleh itu, kepimpinan memerlukan :

i- Pemimpin dan pengikut
ii- Peranan pemimpin yang bergantung kepada keadaan dan matlamat kumpulan (jama’ie)
iii- Kebolehan di dalam fungsi mendidik, menolong, bertanggungjawab, menggerak, mengawal, mengawasi, mempengaruhi, merancang dan sebagainya yang merupakan keperluan-keperluan di dalam mencapai matlamat kepimpinan.

Tegasnya, kepimpinan adalah satu proses pengantaraan yang rumit antara peribadi pimpinan, harapan pengikut, keadaan persekitaran serta rangkaian matlamat yang hendak dituju.

Asal perkataan organisasi ialah ‘organ’ yang menggambarkan suatu rangkaian kerjasama di antara individu-individu di dalam melaksananakan sesuatu kerja untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu. Sebagai contohnya, tubuh manusia yang mana penerusan hidupnya bergantung kepada kerjasama, peranan fungsi dan tindakan anggota-anggota yang berlainan tetapi saling bergantungan.
Begitulah di dalam sebuah organisasi, ianya terdiri daripada bahagian atau faktor yang dibentuk, dilantik, atau dipilih bagi merancang, mentadbir, atau menguruskan bagi menggerakkan organisasi tersebut ke arah matlamat yang dipersetujui. Di mana setiap bahagian dan pemegang jawatan mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Dengan itu, setiap pemegang jawatan hendaklah sentiasa saling berhubungan, bekerjasama, tolong-menolong, membuat keputusan, dan bertindak bersama bagi menjayakan cita-cita oganisasi.
Maka dapatlah dilihat bahawa peranan kepimpinan di dalam pengendalian organisasi sebagai suatu jalin-hubung yang erat antara dua unsur itu dan ianya bersifat dua hala.


4.0 SYARAT DAN KEPERLUAN DI DALAM PENGENDALIAN ORGANISASI

4.1 Sifat Pemimpin

Sebagai pemimpin sebuah organisasi, sifat-sifat pemimpin yang diperlukan boleh dibahagikan kepada 4 kategori sifat:
i- Keperibadian
ii- Kebolehan tadbir
iii- Kebolehan membuat persepsi
iv- Kebolehan komunikasi dan interaksi

Keperibadian

Sifat asasi yang semestinya ada seperti ikhlas, amanah, benar, bijak dan sebagainya. (Sila rujuk buku : Jalan Dakwah antara Qiyadah dan Jundiyyah oleh al-Ustaz Mustafa Mahsyur ; Pustaka Ikhwan)

Kebolehan Tadbir

i- Mempunyai kemampuan di dalam mengadakan kajian dan penyelidikan di dalam perkara-perkara yang mempunyai hubungan erat dengan organisasi.

ii- Mempunyai kemampuan di dalam membuat perancangan. Berdasarkan hasil kajian, dibuat program jangka pendek dan jangka penjang bagi mencapai tujuan organisasi.

iii- Mempunyai kemampuan membuat penyusunan, kerangka kerja, dan pembahagian kerja serta bahagian-bahagian organisasi sebagai saluran melaksanakan perancangan.

iv- Mempunyai kemampuan di dalam motivasi, memberikan arahan dan perintah pada saluran jentera organisasi bagi memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perancangan.

v- Mempunyai kemampuan penyelarasan, di mana bermacam-macam kegiatan diselaraskan sehingga tercapai kerjasama dan persefahaman.

vi- Mempunyai kemampuan pengawasan, di mana semua kegiatan diawasi dan dibetulkan supaya berjalan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan.

vii- Mempunyai kemampuan perhubungan supaya wujudnya hubungan terus-menerus dan dua hala antara pemimpin dan badan-badan organisasi sehinggalah kepada anggota organisasi.

Kebolehan Membuat Persepsi

Kebolehan ini menjadikan seorang pemimpin itu dapat mengesan permasalahan yang timbul, diatur dan difahami, sehingga membolehkan proses penyelesaian dapat dibuat dengan mudah. Kebolehan ini juga dapat menjadikan pemimpin itu menterjemahkan suasana dan sekitaran yang wujud sehingga ia dapat mengatur pendekatan dan uslub yang mahu digunakan di dalam perjuangan. Juga seorang pemimpin mestilah mempunyai vision (pandangan) yang jauh kehadapan.

Kebolehan Komunikasi dan Interaksi

Kebolehan ini termasuklah di dalam berkomunikasi dengan pengikut dan bukan pengikut (interpersonal) khususnya secara lisan kerana kebolehan ini penting di dalam mempengaruhi pemikiran dan tindak tanduk orang lain.


4.2 Syarat-syarat Pengendalian organisasi

i- Perkara-perkara yang perlu diketahui

- Mengenalpasti jenis organisasi yang dipimpin. Ini akan menentukan bentuk dan jenis tugas, peranan, tanggungjawab, matlamat dan pendekatan yang perlu dilakukan.

- Mengetahui tentang sejarah serta matlamat penubuhan organisasi juga misi yang hendak dicapai. Ini adalah supaya setiap perancangan dan pelaksanaan tidak akan terkeluar daripada matlamat atau misi yang terbentuk dan yang telah dipersetujui bersama.

- Mengenal dan menghayati peranan, taraf kedudukan serta bidang tugas bagi jawatan yang disandang. Juga mengambil tahu tentang bidang-bidang tugas yang lain supaya semangat kerjasama antara jawatankuasa dapat diwujudkan.

- Mengetahui dan memahami perkembangan peraturan, perlembagaan atau syarat-syarat yang dikenakan kepada organisasi. Dengan itu tindakan-tindakan yang boleh bertentangan dan menjejaskan organisasi dapat dielakkan.

- Mempelajari dan memahami cara untuk membuat projek atau program/ aktiviti sama ada dari segi perancangan atau pelaksanaan.

- Mengetahui, memahami atau mempelajari asas-asas pengurusan pentadbiran seperti cara-cara mendraf surat-surat rasmi, protokol di dalam surat-menyurat, mesyuarat atau majlis-majlis rasmi, membuat kertas kerja, laporan, mendraf minit mesyuarat, mengendalikan mesyuarat, membuat penyata tahunan, sistem fail dan sebagainya.

ii- Perkara-perkara yang perlu dilakukan

- Mengadakan perbincangan, perjumpaan atau pertemuan dan mesyuarat dari masa ke semasa bagi membincangkan mengenai perancangan, pentadbiran dan masalah yang dihadapi.

- Membahagikan bidang tugas berasaskan jawatan yang dibentuk atau dilantik.

- Mendapatkan nasihat, bimbingan atau panduan dari bekas pemegang-pemegang jawatan sebagai orang-orang yang berpengalaman di dalam pentadbiran.

- Membuka dan menyemak kembali semua fail-fail organisasi yang lalu. Ini bertujuan bagi mempelajari proses atau cara bagi pengendalian organisasi disamping menyemak segala masalah, kelemahan, dan kekurangan yang dialami oleh pimpinan yang lepas untuk dibuat iktibar.

- Memastikan kelengkapan pejabat atau pentadbiran seperti alatulis mencukupi.

- Melantik AJK kecil sebagai pembantu pengurusan, pentadbiran atau program dan sebagai pelapis untuk memimpin organisasi pada masa-masa akan datang

- Mengadakan taklimat-taklimat khas kepada semua AJK mengenai matlamat dan misi organisasi serta program-program yang hendak diadakan.

- Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan mengenai program dan projek tahunan. Membahagikan pemegang jawatan atau urusetia tertentu bagi mengendalikan program, aktiviti atau projek yang telah diputuskan oleh mesyuarat jawatankuasa.

iii- Bagaimana untuk untuk mengendalikan program / aktiviti

- Sesuatu program / aktiviti dikemukan idea tersebut di dalam mesyuarat jawatankuasa/ Exco. Jika idea atau draf kertas kerja program sudah diperolehi, perbincangan hendaklah dilakukan bersama. Kata putus perlu dibuat sama ada hendak menerima atau tidak idea atau kertas kerja tersebut. Selepas itu pastikan mesyuarat melantik mas’ul/ pengarah/ pengerusi bagi mengendalikan dan bertanggungjawab di atas program/ projek tersebut.

- Mas’ul berkenaan perlulah membuat pemilihan dan pelantikan ahli jawatankuasa pelaksana/ urusetia/ panitia yang bersifat ‘ad-hoc’.

- Mesyuarat demi mesyuarat mestilah diadakan oleh urusetia tersebut bagi melihat perkembangan dan masalah sebagai persediaan sebelum program.

- Bahagikan tugas ahli jawatankuasa dan jelaskan tugas dan peranan mereka.

- Buat atau sediakan program bekerja mengikut apa yang diperlukan, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan serta anggarkan tempoh atau tarikh bagi setiap kerja itu perlu disiapkan.

- Dari awal persediaan sehingga ke akhirnya, pastikan segala keperluan program disediakan dengan selengkapnya dan sentiasa membuat tinjauan sehinggalah saat-saat terakhir program hendak dijalankan

- Semasa program dijalankan, pengawasan program serta penilaian semasa hendaklah dibuat. Buat perjumpaan-perjumpaan dengan AJK untuk mengetahui masalah-masalah semasa dan cari jalan penyelesaian segera.

- Adakan post-mortem atau kaji semula segala perjalanan program dari segi kekurangan dan kelemahan perbelanjaan, sumber kewangan, keberkesanan program, cadangan pihak-pihak tertentu dan lain-lain.

- Buatkan satu laporan bertulis tentang keseluruhan program untuk simpanan fail exco/ jawatankuasa dan salinan kepada pihak-pihak yang berkenaan.


5.0 PENUTUP

Sesungguhnya persoalan kepimpinan, pengendalian dan pengurusan organisasi merupakan satu pengetahuan yang perlu dan boleh dipelajari. Ianya bukan satu kurniaan yang hanya didapati dengan berdiam diri. Mudah-mudahan dengan pembentangan ini ianya akan dapat menggerakkan kesungguhan kita untuk terus mempelajari dua bidang ini demi kekuatan dan keutuhan harakah.

WalLahu a’lam...

ABI

BUAT PARA MURABBI

ASAS-ASAS FIKRAH AT TA'RIF: SURAH AL FATIHAH

1.0 Pengenalan
2.0 Isti’azah
3.0 Basmalah
4.0 Konsep Tauhid Uluhiyyah
5.0 Konsep Tauhid Rububiyyah
6.0 Konsep Rahmah
7.0 Keimanan Kepada Hari Akhirat
8.0 Ibadah Di dalam Islam
9.0 Isti’anah
10.0 Doa’
11.0 Konsep Jama’ah Islam : Kewajipan dan kepentingannya
12.0 Islam Sebagai Ad Din
13.0 Dakwah Islamiyyah
14.0 Hijrah : Ke arah Penegakan Daulah Islamiyyah
15.0 Jihad fi Sabilillah
16.0 Konspirasi Jahat Terhadap Islam dan Ummatnya.


ASAS-ASAS KEPERIBADIAN


1.0 IBADAH
1.1 Memelihara ibadah fardhu seperti solat lima waktu, puasa 30 hari di bulan Ramadhan dan sebagainya.
1.2 Berusaha mengamalkan amalan nawafil seperti solat tahajjud, solat rawatib,solat dhuha, puasa sunat Isnin dan khamis dan sebagainya secara beransur-ansur.
1.3 Membaca Al Quran setiap solat subuh dan berusaha mengkhatamkannya setahun sekali.
1.4 Membaca wirid Al Ma’thurat ( wazifah sughro) selepas solat subuh dan maghrib.

2.0 AKHLAQ
2.1 Berusaha mengamalkan adab-adab harian seperti makan minum, bangun tidor dan sebagainya.
2.2 Memakai pakaian yang menutup aurat dan memelihara maruah sebagai seorang muslim.
2.3 Memelihara pergaulan dan hubungan sesama muslim serta berusaha menyuburkan ukhuwwah Islamiyyah.
2.4 Berusaha membentuk akhlaq da’ie dalam diri.


ASAS-ASAS ILTIZAM

1.0 PENGHAYATAN ISLAM
1.1 Berusaha menghayati aqidah, syari’ah dan akhlaq Islam dalam seluruh kehidupan.
1.2 Menghidupkan ruh dan semangat memperjuangkan dan mempertahankan kesucian Islam.
1.3 Merasai hubungan ukhuwwah Islamiyyah terhadap semua muslim.

2.0 PEGANGAN JAMA’AH
2.1 Berusaha mengenali dan mengasihi semua ahli-ahli jama’ah.
2.2 Menghayati hidup berjama’ah dalam semua aspek kehidupan.
2.3 Melatih diri mengutamakan keputusan jama’ah.

Sambungan..

Usrah tidak berkesan kalau hanya:
1. Berusrah dalam liqa' mingguan je..sedangkan usrah mesti menjadi kehidupan di luar liqa'.
2. Rukun usrah dibincangkan dalam liqa' tapi tidak diamalkan di luar liqa'.
3. Naqib jadi macam tok guru..buka kitab tutup kitab..kemudian tidak ada mu'ayasyah dan mu'amalah di luar liqa'.
4. Usrah tidak ada misi yang ditaklifkan..jadi eksklusif..jadi idealis..jadi tok wali je.
5. Unit usrah tidak jadi unit komando yang sentiasa bersedia diarahkan..
6. Liqa' usrah jadi seminar..atau medan polimik je..
7. Liqa' usrah tidak berterusan..banyak tak jadi dari jadi ..

ABI