Sunday, July 27, 2008

Para Tentera Badar Radhiyallahu 'anhum

Mereka adalah para lelaki perwira yang turut dalam perang Badar Kubra. Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam mengatakan tentang mereka dalam do’anya kepada Allah saat perang Badar: “Ya Allah, jika kelompok manusia ini sampai binasa hari ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi” ….. menyebut nama-nama mereka ada barokahnya dan menamakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka ada barokahnya.

A. Dari Golongan Muhajirin

a. Dari Bani Hasyim dan Muthalib bin Abdu Manaf
Muhammad Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam penghulu para panglima dan panglimanya para pemimpin Islam.
Hamzah bin Abdul Muthalib, singa A!lah dan singa Rasul-Nya paman Nabi Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Ali bin Abi Thalib, putra paman Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Zaid bin Haritsah al-Kalbi, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam.
Abu Martsad Al-Ghanawi, sekutu Hamzah.
Martsad bin Abi Martsad AI-Ghanawi sekutu Hamzah.
Anasah, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam (dari Habsyi).
Abu Kabtsah, maula Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam (dari Habsyi).
Ubaidah bin Harits bin Abdul Muthalib.
Thufail bin Harits bin Abdul Muthalib.
Hushain bin Harits bin Abdul Muthalib.
Misthih bin ‘Utsatsah bin Abdul Muthalib.

b. Dari Bani Abdu Syamsy bin Abdu Manaf
Utsman bin ‘Affan
Abu Hudzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah
Salim Maula Abu Hudzaifah
Shubaih, maula Abul ‘Ashi bin Umayyah
Abdullah bin Jahsy
Sinan bin Mihsin
Ukatsah bin Mihshin
Abu Sinan bin Mihshin
Sinan bin Abu Sinan
Syuja’ bin Wahb
‘Uqbah bin Wahb
Yazid bin Ruqaisy
Muhriz bin Nadhlah
Rabi’ah bin Aktsam
Tsaqfu dari Bani Sulaim
Malik dari Bani Sulaim
Mudlij, dari Bani Sulaim
Abu Makhsya Suwaid bin Makhsya Ath-Tha’I

c. Dari Bani Naufal bin Abdu Manaf bin Qushay
Utbah bin Ghazwan
Khabbab, maula ‘Utbah bin Ghazwan

d. Dari Bani Asad bin Abdul ‘Uzza bin Qushay
Zubair bin ‘Awwam
Hathib bin Abu Balta’ah AI-Lakhmi (sekutu)
Sa’ad Al-Kalbi, maula Hathib
Dari Abduddar bin Qushay bin Kilab
Mush’ab bin Umair bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddar
Suwaibath bin Sa’ad bin Harmalah
Dari Bani Zuhrah bin Kilab bin Murrah
Abdurrahman bin Auf
Sa’ad bin Abi Waqqash
Umair bin Abi Waqqash
Miqdad bin Amru (sekutu)
Abdullah bin Mas’ud (sekutu)
Mas’ud bin Rabi’ah (sekutu)
Dzu Syimalain Umair bin Amru (sekutu)
Khabbab bin Arat At-Tamimi (sekutu)

e. Dari Bani Taim bin Murrah
Abu Bakar Ash-Shiddiq
Thalhah bin Ubaidullah
Bilal bin Rabah (maula Abu Bakar)
Amir bin Fuhairah (maula Abu Bakar)
Shuhaib bin Sinan bin Namr bin Qasith (sekutu Bani Jud’an, dia adalah Shuhaib Ar-Rumi)

f. Dari Bani Makhzum
Abu Salamah bin Abdul Asad
Syimas, namanya adalah Utsman bin Utsman Asy-Syarid
Arqam bin Abil Arqam
Ammar bin Yasir Al-Anasi (maula Fihr)
Mu’attib bin Auf AI-Khuza’i (maula mereka)

g. Dari Bani Adi bin Ka’ab
Umar bin Khatthab
Zaid bin Khatthab
Amru bin Suraqah
Abdullah bin Suraqah
Sa’id bin Zaid bin Amru
Mihja’, maula Umar bin Khatthab
Waqid bin Abdullah At-Tamimi (sekutu)
Khaula bin Abi Khaula Al-’Ijli (sekutu)
Malik bin Abi Khaula Al-’Ijli (sekutu)
Amir bin Rabi’ah Al-Unzi (sekutu)
Amir bin Bukair (sekutu)
Aqil bin Bukair (sekutu)
Khalid bin Bukair (sekutu)
Iyas bin Bukair (sekutu)

h. Dari Bani Jumlah
Utsman bin Mazh’un
Qudamah bin Mazh’un
Abdullah bin Mazh’un
As-Sa’ib bin Utsman bin Mazh’un
Ma’mar bin Harits

i. Dari sekutu Bani Sahm
Khunais bin Hudzafah

j. Dari-sekutu Bani Amir bin Luay bin Ghalib bin Fihr
Abu Sabrah bin Abi Ruhm
Abdullah bin Makhramah
Abdullah bin Suhail bin Amru
Wahab bin Sa’ad bin Abi Syarh
Hathib bin Amru
Umair bin Auf, maula Suhail bin Amru
Sa’ad bin Khaulah (sekutu)

k. Dari Bani Harits bin Fihr
Abu Ubaidah Amir bin Jarah
Amru bin Harits
Suhail bin Wahab bin Rabi’ah
Shafwan bin Wahab
Amru bin Abi Syarh bin Rabi’ah

B. Dari golongan Anshar

I. Aus
a. Dari Bani Haritsah, kemudian dari Bani Amru bin Malik bin Aus, kemudian dari Bani Abdul Asyhal bin Jusyam
Sa’ad bin Mu’adz
Amru bin Mu’adz
Harits bin Aus
Harits bin Anas
Sa’ad bin Zaid bin Malik
Salamah bin Salamah bin Waqsy
‘Abbad bin Waqsy
Salamah bin Tsabit bin Waqsy
Rafi’ bin Yazid bin Kurz
Harits bin Khazmah bin Adi (sekutu)
Muhammad bin Maslamah AI-Khazraji (sekutu)
Salamah bin Aslam bin Harits (sekutu)
Abul Haitsam bin Tayyihan (sekutu)
Ubaid bin Tayihan (sekutu)
Abdullah bin Sahl (sekutu)

b. Dari Bani Zhafar, namanya Ka’ab bin Kahzraj bin Amru bin Malik bin Aus
Qatadah bin Nu’man bin Yazid
Ubaid bin Aus
Nashr bin Harits bin ‘Abdu
Mu’attib bin Ubaid
Abdullah bin Thariq Al-Balawi (sekutu)

c. Dari Bani Haritsah bin Harits bin Khazraj bin Amru bin Malik bin Aus
Mas’ud bin Sa’ad
Abu Abas Jabar bin Amru
Abu Burdah bin Niyyar, namanya Hani’ Al-Balawi (sekutu)

d. Dari Bani Auf bin Malik bin Aus, kemudian dari Bani Dhabi’ah bin Zaid bin Auf
‘Ashim bin Tsabit bin Abul Aqlah
Mu’attib bin Qusyair bin Mulail
Abu Mulail bin Az’ar bin Zaid
Umair bin Ma’bad bin Az’ar
Sahl bin Hunaif bin Wahib

e. Dari Bani Umayyah bin Zaid bin Auf
Abu Lubabah Basyir bin Abdul Mundzir
Mubasysyir bin Abdul Mundzir
Rifa’ah bin Abdul Mundzir
Sa’ad bin Ubaid bin Nu’man
Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy
Rafi’ bin ‘Anjadah, ‘Anjadah adalah nama ibunya
Ubaidah bin Abu Ubaid
Tsa’labah bin Hathib

f. Dari Bani Ubaid bin Zaid bin Malik bin Auf
Unais bin Qatadah bin Rabi’ah
Ma’ni bin Adi Al-Balawi (sekutu)
Tsabit bin Akhram AI-Balawi (sekutu)
Zaid bin Aslam bin Tsa’labah Al-Balawi (sekutu)
Rib’i bin Rafi’ Al-Balawi (sekutu)
‘Ashim bin Adi Al-Balawi (sekutu)

g. Dari Bani Mu’awiyah bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf
Jabru bin Atik
Malik bin Numailah Al-Mazani (sekutu)
Nu’man bin ‘Ashar Al-Balawi (sekutu)

h. Dari Bani Tsa’labah bin Amru bin Auf bin Malik
Abdullah bin Jubair
Ashim bin Qais bin Tsabit bin Nu’man
Abu Dhayyah bin Tsabit bin Nu’man
Abu Hayyah bin Tsabit bin Nu’man
Salim bin Umar bin Tsabit
Harits bin Numan bin Umayyah
Khawwat bin Jubair bin Nu’man

i. Dari Bani Jahjaba bin Kulfah bin Auf bin Malik
Mundzir bin Muhammad bin ‘Uqbah
Abu ‘Aqil bin Abdullah bin Tsa’labah Al-Balawi (sekutu)

j. Dari Bani Amra’ul Qais bin Malik bin Aus; kemudian dari Bani Ghanam ­bin As-Salam bin Amru’ul Qais bin Malik bin Aus
Sa’ad bin Khaitsamah
Mundzir bin Qudamah bin ‘Arfajah
Harits bin ‘Arfajah
Tamim, maula Sa’ad bin Khaitsamah

II. Khazraj
a. Dari Khazraj bin Harits; kemudian dari Bani Harits, kemudian Amra’ul Qais bin Malik bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj bin Haritsah
Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair
Sa’ad bin Rabi’ bin ‘Amru
Abdullah bin Rawahah
Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah

b. Dari Bani Zaid bin Malik saudara Amraul Qais bin Malik bin Tsa’labah
Basyir bin Sa’ad bin Tsa’labah
Simak bin Sa’ad bin Tsa’labah

c. Dari Bani Adi bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj
Subai’ bin Qais bin ‘Aisyah
‘Abbad bin Qais bin ‘Aisyah
Abdullah bin ‘Absu

d. Dari Bani Ahmad bin Haritsah bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj
Yazid bin Harits bin Qais (dipanggil dengan sebutan Fus-ham)

e. Dari Bani Jusya dan Zaid bin Harits bin Khazraj
Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah
Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah
Huraits bin Zaid bin Tsa’labah
Sufyan bin Bisyr bin Amru

f. Dari Bani Judarah bin Auf bin Harits bin Khazraj
Tamim bin Ba’ar bin Qais
Abdullah bin Umair
Zaid bin Marin bin Qais
Abdullah bin ‘Urfuthah

g. Dari Bani Abjar, mereka adalah Bani Judran bin Jauf bin Harits bin Khazraj
Abdullah bin Rabi’ bin Qais

h. Dari Bani Auf bin Khazraj, kemudian dari Bani Usaid bin Malik bin Salim bin Ghanam bin Auf bin Khazraj
Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul
Aus bin Khaula bin Abdullah

i. Dari Bani Jaz’u bin Adi bin Malik bin Salim dan Bani Tsa’labah bin Malik
Zaid bin Wadi’ah bin Amru
‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah (sekutu)
Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid
Amir bin Salamah (sekutu dari Yaman)
Abu Khamishah Ma’bad bin ‘Abbad bin Qusyair
Amir bin Bukair (sekutu)

j. Dari Bani Salim bin Auf bin Amru bin Auf bin Khazraj, kemudian dari ­Bani ‘Ajlan bin Zaid bin Ghanam bin Salim
Naufal bin Abdullah bin Nadhlah bin Malik bin ‘Ajlan
‘Utbah bin Malik bin Amru bin ‘Ajlan

k. Dari Bani Ashram bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghanam bin Salim bin Auf bin Khazraj
Ubadah bin Shamit
Aus bin Shamit

l. Dari Bani Da’du bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghanam
Nu’man bin Malik bin Tsa’labah bin Da’du

m. Dari Banu Qarbus bin Ghanam bin Uayyah bin Laudzan bin Salim
Tsabit bin Hazzal bin Amru bin Qarbus

n. Dari Bani Mirdhakhah dan Amru bin Ghanam bin Umayyah bin Laudzan
Malik bin Dukhsyam bin Mirdhakhah
Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam bin Umayyah bin Laudzan
Waraqah bin Iyas bin Ghanam
Amru bin Iyas (sekutu dari Yaman)
Mujadzdzar bin Ziyad bin Amru AI-Balawi (sekutu)
Ubadah bin Khasykhasy (sekutu)
Nahhab bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram (sekutu)
Abdullah bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram
‘Utbah bin Rabi’ah bin Khalid bin Mu’awiyah AI-Bahrani (sekutu)

o. Dari Bani Ka’ab bin Khazraj kemudian dari Bani Sa’idah bin Ka’ab bin Khazraj, kemudian dari Bani Tsa’labah bin Khazraj bin Sa’idah
Abu Dujanah Simak bin Kharasyah
Mundzir bin Amru bin Khunais

p. Dari Bani Amru bin Khazraj bin Sa’idah
Abu Usaid Malik bin Rabi’ah bin Badan
Malik bin Mas’ud bin Badan

q. Dari Bani Tharif bin Khazraj bin Sa’idah
Abdu Rabbihi bin Haqqu bin Aus
Ka’ab bin Himar AI-Juhani (sekutu)
Dhamrah bin Amru
Ziyad bin Amru
Basbas bin Amru
Abdullah bin Amir AI-Balawi

r. Dari Bani Jusyam bin Khazraj, kemudian dari Bani Salimah bin Sa’ad bin Ali bin Asad bin Saridah bin Yazid bin Jusyam 198 Khisyay bin Shimmah bin Amru bin Jamuh.
Hubab bin Mundzir bin Jamuh
Umair bin Humam bin Jamuh
Tamim, maula Khirasy bin Shimmah
Abdullah bin Amru bin Haram
Mu’adz bin Amru bin Jamuh
Mu’awwidz bin Amru bin Jamuh
Khallad bin Amru bin Jamuh
‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid bin Haram
Habib bin Aswad (maula mereka)
Tsabit bin Jidz’u
Umair bin Harits bin Labdah
Bisyr bin Barra’ bin Ma’rur
Thufail bin Nu’man bin Khansa’
Sinan bin Shaifi bin Shakhr bin Khansa’
Abdullah bin Jaddu bin Qais bin Shakhr bin Khansa’
‘Utbah bin Abdullah bin Shakr bin Khansa’
Jabbar bin Umayyah bin Shakhr bin Khansa’
Kharijah bin Humayyir AI-Asyja’i (sekutu)
Abdullah bin Humayyir AI-Asyja’i (sekutu)
Yazid bin Mundzir bin Sarhu bin Khunnas
Ma’qil bin Mundzir bin Sarhu
Abdullah bin Nu’man bin Baldumah
Dhahhak bin Haritsah bin Zaid
Sawad bin Raznu bin Zaid
Ma’bad bin Qais bin Shakhr bin Haram
Abdullah bin Qais bin Shakhr bin Haram
Abdullah bin Abdu Manaf bin Nu’man bin Sinan
Jabir bin Abdullah bin Ri’ab
Khulaidah bin Qais bin Nu’man
Nu’man bin Yasar (maula mereka)
Abul Mundzir bin Yazid bin Amir bin Hadidah
Quthbah bin Amir bin Hadidah
Sulaim bin Amru bin Hadidah
‘Antarah, maula Quthbah bin Amir bin Hadidah, dan dia dari Bani Sulaim, kemudian dari Bani Dzakwan
‘Absu bin Amir bin ‘Adi
Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin ‘Abbad
Sahl bin Qais bin Abu Ka’ab bin Qain
Amru bin Thalq bin Zaid bin Umayyah bin Sinan

s. Dari Bani Uday bin Sa’ad, saudara Salimah bin Sa’ad
Mu’adz bin Jabal bin Amru bin Aus bin ‘Aidz

t. Dari Bani Zuraiq bin Haritsah bin Ghadhal bin Juzyam bin Khazraj
Qais bin Mihshan bin Khaid
Abu Khalil Harits bin Qais bin Khalid
Jubair bin Iyas bin Khalid
Abu Ubadah Sa’ad bin Utsman bin Khaladah
‘Uqbah bin Utsman bin Khaladah
Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid
As’ad bin Yazid bin Fakih
Fakih bin Fisyr bin Fakih
Dzakwan bin ‘Abdu Qais bin Khaladah
Mu’adz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
‘Aidz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
Mas’ud bin Qais bin Khaladah
Rifa’ah bin Rafi’ bin ‘Ajlan
Khallad bin Rafi’ bin ‘Ajlan
Ubaid bin Yasid bin Amir bin ‘Ajlan
Ziyad bin Lubaid bin Tsa’labah bin Sinan
Khalid bin Qais bin ‘Ajlan
Rujailah bin Tsa’labah bin Khalid
‘Athiyah bin Nuwairah bin Amir
Khalifah bin Adi bin Amru
Rafi’ bin Mu’alla bin Laudzan

u. Dari bani Amru bin Khazraj bin Najjar
Abu Ayyub bin Khalid bin Zaid AI-Anshari
Tsabit bin Khalid bin Nu’man
Umarah bin Hazm bin Zaid
Suraqah bin Ka’ab bin Abdul ‘Uzza
Suhail bin Rafi’ bin Abu Amru
Adi bin Abu Za’ba’ AI-Juhani (sekutu)
Mas’ud bin Aus bin Zaid bin Ashram bin Zaid
Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid
Rafi’ bin Harits bin Sawad bin Zaid

v. Dari Bani Sawad bin Malik bin Ghanam
Auf bin Harits bin Rifa’ah
Mu’awwadz bin Harits bin Rifa’ah
Mu’adz bin Harits bin Rifa’ah
Nu’man bin Amru bin Rifa’ah
Abdullah bin Qais bin Khalid bin Khaladah
‘Ishmah AI-Asyja’i (sekutu)
Wadi’ah bin ‘Amru AI-Juhani (sekutu)
Tsabit bin Amru bin Zaid bin Adi
Tsa’labah bin Amru bin Mihshan
Sahl bin Atik bin Nu’man
Harits bin Shimmah bin Amru bin Atik

w. Dari Bani Mu’awiyah bin Amru bin Malik bin Najjar
Ubay bin Ka’ab bin Qais
Anas bin Mu’adz bin Anas bin Qais

x. Dari Bani ‘Adi bin ‘Amru bin Malik bin Najjar
Aus bin Tsabit bin Mundzir bin Haram
Abu Syeikh bin Ubay bin Tsabit bin Mundzir bin Hamra
Abu Thalhah Zaid bin Sahl bin Aswad bin Haram
Abu Syeikh Ubay bin Tsabit, saudara Hassan

y. Dari Bani ‘Adi bin Najjar
Haritsah bin Suraqah bin Harits
Amru bin Tsa’labah bin Wahab bin Adi
Salith bin Qais bin Amru bin Atik
Abu Salith Usairah bin Amru, dia adalah Abu Kharijah
Tsabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik
Amir bin Umayyah bin Zaid bin Has-has
Muhriz bin Amir bin Malik
Sawad bin Ghaziyyah bin Uhayyib AI-Balawi
Abu Zaid Qais bin Sakan
Abul A’war bin Harits bin Zhalim
Sulaim bin Milhan
Haram bin Milhan, dia adalah Malik bin Khalid

z. Dari Bani Mazin bin Najjar
Qais bin Abu Sha’sha’ah
Abdullah bin Ka’ab bin Amru
‘Ishmah AI-Asadi (sekutu)
Abu Dawud Umair bin Amir bin Malik
Suraqah bin Amru bin ‘Athiyah
Qais bin Mukhallid bin Tsa’labah bin Shakhr
aa. Dari Bani Dinar bin Najjar
Nu’man bin ‘Abdu Amru bin Mas’ud
Dhahhak bin ‘Abdu Amru
Sulaim bin Harits bin Tsa’labah
Jabir bin Khalid bin Mas’ud
Sa’ad bin Suhail bin ‘Abdu Asyhal bin Dinar
ab. Dari Bani Oais bin Malik bin Ka’ab bin Haritsah bin Dinar bin Najjar
Ka’ab bin Zaid bin Qais
Yuhyar bin Yuhyar AI-’Abasi (sekutu)

Mereka-mereka yang disebut ikut pula dalam perang Badar:
‘Itban bin Malik bin Amru AI-’Ajlan bin Zaid bin Ghanam dari Khazraj
‘Ishmah bin Hushain bin Wabarah, anak saudara ‘Itban dari Khazraj
Hilal bin Mu’alla AI-Khazraji
Shalih bin Syuqrat, bujang Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam

Catatan-catatan:

Jumlah ahli Badar adalah 313 orang, yang benar-benar ikut di antara mereka hanya 305 orang saja, sedangkan 8 orang yang lain tidak ikut serta karena ada udzur; Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam sendiri memberikan bagian saham kepada mereka ­dari ghonimah yang berhasil direbut dari tangan kaum musyrikin Quraisy, ­mereka adalah:
Dari Golongan Muhajirin:
‘Utsman bin ‘Affan, beliau memerintah ‘Utsman supaya menunggui isterinya, Ruqayyah putri Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam yang sedang sakit. Dan ‘Utman menungguinya sampai isterinya meninggal dunia.
Thalhah bin ‘Ubaidullah.
Sa’id bin Zaid.
Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam mengirim dua orang ini (Thalhah bin Ubaidillah dan Sa’id bin Zaid) untuk mencari- cari informasi tentang kafilah dagang Quraisy.
Dari Golongan Anshar:
Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, beliau menunjuknya sebagai wakilnya di Madinah.
‘Ashim bin Adi AI-’Ajlani, beliau menunjuknya sebagai wakilnya atas penduduk ‘Aliyah.
Harits bin Hathib AI-Amari, beliau mengembalikannya dari Rauha’ ke Bani Amru bin Auf lantaran beliau mendengar berita yang tidak mengenakkan tentang mereka.
Harits bin Shimmah.
Khawwat bin Jubair.
[Sumber: Rasulullah Sang Panglima (Terjemahan dari Ar-Rasuul Al-Qooid, Penulis: Mahmud Syeit Khatthab). Sumber Artikel: http://kisahislam.com)

No comments: